Resources

  • Home
  • Resources
  • अत्यन्त जरुरी सूचना: निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

अत्यन्त जरुरी सूचना: निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा