Press Release

  • Home
  • Press Release
  • Press release on Foreign Employment

Press release on Foreign Employment


आज मिति २०७३ माघ १२ गते नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीका काममा कामदारको मिर्तु भएमा क्षतिपूतिशोरुप पाउँदै आएको रु. १८ लाखको रकममा ९ लाख रु. बृद्धि गरी रु. २७ लाख