Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • वाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गन नएनआरएनको आग्रह

वाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गन नएनआरएनको आग्रह


काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली संघले नाकाबन्दीका कारण तीन महिनादेखि दैननक लाखौ माननसको रोजीरोटी गुमेको र बााँच्न पाउने अधिकार कुण्ण्ठत भएको भन्दै नेपाली नागररकको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गन नआग्रि गरेको छ ।