Press Release

  • Home
  • Press Release
  • नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गनि एनआरएनको अपील, मानबिय सकंट सिाधानिा सहयोग गर्ने

नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गनि एनआरएनको अपील, मानबिय सकंट सिाधानिा सहयोग गर्ने


मवदेशिा रहकेा महिाल पहाड र तर्राईका लाखौं नेपालीको प्रमिमनमधत्व गने गरैआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दमिणी नेपालिा भइरहकेो राजनीमिक मबरोध र प्रदशिन तथा पछिल्लो केही महेनादेखी भारतको अघोसहित नाकाबन्दीले उत्पन्न गमभभर मानबिय संकटका कारण दमुखि भएको छ ।