Press Release

  • Home
  • Press Release
  • गरैआवासीय नेपाली सघंद्वारा १ करोड २५ लाख रुपयैाकाँो जीवनरक्षक औषधि हस्तान्तरण

गरैआवासीय नेपाली सघंद्वारा १ करोड २५ लाख रुपयैाकाँो जीवनरक्षक औषधि हस्तान्तरण


काठमाण्डौ । नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालमा अत्याबश्यक औषधिको अभाव भएपछि गरैआवासीय नेपाली सघंले सरकारलाई कररव १ करोड २५ लाख रुपयैााँ बराबरका जीवनरक्षक औषधि सहयोग गरेको cha