Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • गरैआवासासीय नेपाली संघ मुलुकका सब्बै जिम्म्मय्वारी राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आन्दोलनरत पक्षय्हरु संग हार्दिक आवाहन

गरैआवासासीय नेपाली संघ मुलुकका सब्बै जिम्म्मय्वारी राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आन्दोलनरत पक्षय्हरु संग हार्दिक आवाहन


मिति २०७२ साल बशैाख १२ गते नेपालिा गएको माहाभूकम्प र त्यसपति यसको अनगिन्ती पराकम्पहरु पुर्याएको जानधनकनको क्षतिको राहतका लागि गरैासासीय नेपालस संघ खेलेको भूमिका