Press Release

  • Home
  • Press Release
  • कास्कीमा गएको पहिरोबाट भएको धनजनको क्षती प्रतत गरैआवासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण

कास्कीमा गएको पहिरोबाट भएको धनजनको क्षती प्रतत गरैआवासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण


गि ्२०७२ श्रािण १३ गिे बुधिार कास्कीमा गएको पहिरोबाट भएको जन धनको क्षिी प्रति गैरआिासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण भएको छ