Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • औषधि हस्तान्तरण बारे प्रेस बक्तब्य

औषधि हस्तान्तरण बारे प्रेस बक्तब्य


नाकाबन्दीका कारण र्मातृभूर्मी नेपालले तीन र्महहनादेखि भोग्नुपरेको संकटबाट विदेशमा बस्ने लाखौ गैरआवासीय नेपालीहरु र्मर्मााहत भएका छन् ।