Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • एनआरएनएद्वारा झण्दै १ करोड ६० लाख रुपयैाांको जीवनरक्षक औषधि प्रदान

एनआरएनएद्वारा झण्दै १ करोड ६० लाख रुपयैाांको जीवनरक्षक औषधि प्रदान


गत असोजबाट सुरु भएको नाकाबन्दीका कारण नेपालका अस्पतालहरुमा जीवनरक्षक औषधिको अभाव भएपछि गरैआवासीय नेपाली सघंले कररव १ करोड ६० लाख रुपयैांको बराबरको औषधि र औषधिजन्य सामाग्रीहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको