Election Notice 2019

 

  Final Result  [Download Pdf]
  Sample Ballet Paper [Download Pdf]
  Election Procedure [Download Pdf]
  Election Notice [Download Pdf]
  Election Withheld Notice [Download Pdf]
  Final Voter List [Download Pdf]
  Final Candidate List [Download Pdf]
  Document Required for Voting [Download Pdf]
  First Candidate List [Download Pdf]
  Final List Notice [Download Pdf]
  Second Voter List [Download Pdf]
  Second Voter List Notice [Download Pdf]
  उम्मेदवारको मनोनयन समय परिवर्तन भएको बारेमा सूचना [Download Pdf]
  First Voter List [Download Pdf]
  निर्वाचन समितिको सूचना [Download Pdf]
  नाम दर्ता(Registration) समय थप सम्बन्धि जरुरी सूचना(updated) [Download Pdf]
  नाम दर्ता(Registration) सम्बन्धि जरुरी सूचना [Download Pdf]
  नाम दर्ता(Registration) सम्बन्धि जरुरी सूचना [Download Pdf]
  कार्य(तालिकाको प्रकरण नं.११, १२ र १३ मा तोकिएको समयमा सामान्य परिबर्तन भएको  [Download Pdf]
  Election Committee Notice 1st Circulation [Download Pdf]
  Election Committee Notice 2nd Circulation [Download Pdf]
  Election Committee Notice 3rd Circulation [Download Pdf]
  Election Committee Notice 4th Circulation [Download Pdf]
  Election Committee Notice 5th Circulation [Download Pdf]
  Election Committee Notice 6th Circulation [Download Pdf]
  Election Schedule Final [Download Pdf]
  Code of Conduct 2076 NRNA Final [Download Pdf]
  निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०१९ [Download Pdf]
  Bidhan_2017 [Download Pdf]
  Transfer to NRNA Account [Download Pdf]
  IGA Notice [Download Pdf]
  Notice on IGA Delegates [Download Pdf]
  राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्वन्धि नियमावली  २०७५  [Download Pdf]